Национални и локални регистар извора загађивања - 2020 година

Правилник о методологији израде националног и локалног регистра загађивања

1) Образац број 1 - Општи подаци о извору загађивања

2) Образац број 2 - Емисије у ваздух

3) Образац број 3 - Емисије у воде

4) Образац број 4 - Емисије у земљиште

5) Образац број 5 - Управљање отпадом

ПОДЗЕМНО СКЛАДИШТЕ ГАСА БАНАТСКИ ДВОР ДОО НОВИ САД

1) Образац број 1 - Општи подаци о извору загађивања

2) Образац број 2 - Емитер 1

3) Образац број 2 - Емитер 2

4) Образац број 2 - Емитер 3

5) Образац број 2 - Емитер 4

6) Образац број 5 - Управљање отпадом

"VICТORIA LOGISTIC" ДОО НОВИ САД

1) Образац број 1 - Општи подаци о извору загађивања

2) Образац број 2 - Емитер 1

3) Образац број 2 - Емитер 2

4) Образац број 2 - Емитер 3

5) Образац број 2 - Емитер 4

6) Образац број 5 - Управљање отпадом 

ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА "БРАТСТВО И ЈЕДИНСТВО" НОВИ ИТЕБЕЈ

1) Образац број 1 - Општи подаци о извору загађивања

2) Образац број 2 - Емитер 1

3) Образац број 2 - Емитер 2

4) Образац број 5 - Управљање отпадом - комунални отпад

5) Образац број 5 - Управљање отпадом - контаминирана амбалажа

6) Образац број 5 - Управљање отпадом - отпадно уље

7) Документ о кретању опасног отпада 212798

8) Документ о кретању опасног отпада 166857

9) Документ о кретању опасног отпада 183607

10) Извештај о мерењима загађујућих материја у ваздух