updated 6:10 AM UTC, May 6, 2021

БЕЗ КАТЕГОРИЈЕ

УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКТИ

 

Информацију о начину пријављивања некатегорисаних угоститељских објеката за смештај можете преузети ОВДЕ

Пријаву угоститеља за некатегорисани објекат можете преузети ОВДЕ

Канцеларијски и административно технички послови у пољопривреди и закуп пољопривредног земљишта у државној својини

Драгана Шево

Канцеларија 23 - први спрат

Контакт 023/821 050 локали 127

ОПИС ПОСЛОВА:

Обавља административне и техничке послове за потребе Комисије за закуп земљишта у државној својини и Комисије за израду годишњег програма; води и ажурира у електронском облику за потребе израде и реализације Годишњег програма и заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини у општини; води све потребне евиденције за потребе закупа земљишта у државној својини; врши и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника општинске управе; за свој рад одговара руководиоцу одељења и начелнику општинске управе.

Национални и локални регистар извора загађивања

Правилник о методологији израде националног и локалног регистра загађивања

1) Образац број 1 - Општи подаци о извору загађивања

2) Образац број 2 - Емисије у ваздух

3) Образац број 3 - Емисије у воде

4) Образац број 4 - Емисије у земљиште

5) Образац број 5 - Управљање отпадом

ПОДЗЕМНО СКЛАДИШТЕ ГАСА БАНАТСКИ ДВОР ДОО НОВИ САД

1) Образац број 1 - Општи подаци о извору загађивања

2) Образац број 2 - Емитер 1

3) Образац број 2 - Емитер 2

4) Образац број 2 - Емитер 3

5) Образац број 2 - Емитер 4

6) Образац број 5 - Управљање отпадом

"VICТORIA LOGISTIC" ДОО НОВИ САД

1) Образац број 1 - Општи подаци о извору загађивања

2) Образац број 2 - Емитер 1

3) Образац број 2 - Емитер 2

4) Образац број 2 - Емитер 3

5) Образац број 2 - Емитер 4

6) Образац број 5 - Управљање отпадом 

ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА "БРАТСТВО И ЈЕДИНСТВО" НОВИ ИТЕБЕЈ

1) Образац број 1 - Општи подаци о извору загађивања

2) Образац број 2 - Емитер 1

3) Образац број 2 - Емитер 2

4) Образац број 5 - Управљање отпадом - комунални отпад

5) Образац број 5 - Управљање отпадом - контаминирана амбалажа

6) Образац број 5 - Управљање отпадом - отпадно уље

7) Документ о кретању опасног отпада 212798

8) Документ о кретању опасног отпада 166857

9) Документ о кретању опасног отпада 183607

10) Извештај о мерењима загађујућих материја у ваздух