updated 2:20 PM UTC, Jun 29, 2017

КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР

Милоје Илић

Канцеларија 48 - други спрат

Контакт 023/821 050 локал 218

ОПИС ПОСЛОВА:

Врши испекцијски надзор над законитошћу рада комуналних организација и поступака грађана, предузетника и правних лица у погледу придржавања закона, других прописа и општих аката; надзор над спровођењем прописа који се односе на кориснике и даваоце комуналних услуга у погледу услова и начина коришћења и давања услуга, уређивања и одржавања објеката и јавних површина, прати јавну хигијену, уређење општине, јавних зелених површина, јавне расвете, снабдевање насеља водом и одвођења отпадних вода, снабдевање електричном и топлотном енергијом, изношење и депоновање смећа, сахрањивање, гробља, кафилерије, димничарске услуге, делатности пијаца, чистоћу јавних површина, продају пољопривредних и других производа ван пијачног простора,  раскопавање улица и других јавних површина, лепљење плаката на забрањеним местима и друге послове комуналне хигијене; прикупља податке и прати и анализира стање у области свог делокруга;  остварује сарадњу са другим службеним лицима (комуналним редарима/комуналном полицијом) у одржавању хигијене у општини; стара се о извршењу донетих решења; предузима мере за уклањање ствари и предмета са јавних површина;обавља послове инспекцијског надзора у области саобраћаја из надлежности општине; врши надзор над применом прописаиз области превоза у друмском саобраћају и локалног превоза – ван линијског превоза путника и ствари и ауто такси превоза и друго; врши контролу регистра издатих путних налога и путне налоге, тахографских плоча, као и контролу периодичних лекарских прегледа возача и друге контроле из свог домена;као друге послове по налогу руководиоца Одељења и начелника Оштинске управе;за свој рад одговара руководиоцу одељења и начелнику Општинске управе.

 

Временска прогноза

Mostly Sunny

31°C

Житиште

Mostly Sunny

Humidity: 35%

Wind: 22.53 km/h

  • Scattered Showers
    29 Jun 2017 33°C 23°C
  • Sunny
    30 Jun 2017 34°C 20°C